MOŽNOSTI VYUŽITIA ELEKTROFORETICKÝCH METÓD V  POĹNOHOSPODÁRSTVE


Elektroforetickými metódami je možné stanovovať iónogénne zložky. Bez predúpravy vzorky sa dajú bežne stanovovať zložky o koncentrácii ca 1 mg/l ( 1 ppm) s vodivostným detektorom prípadne 3 rády nižšie s použitím UV detektora. Pomer makro a mikrozložiek može byť i 1 : 1000 príp. vyššie. Presnosť stanovenia záleží na tom, či sa stanovuje makro alebo mikrozložka, ale v optimálnom prípade je možné dosiahnuť reprodukovateľnosť i pod 1% rel. U bežných analýz sa chyba pohybuje v rozmedzí 2 – 5 %.

V jednotlivých typoch vzoriek boli doteraz analyzované nasledujúce zložky:

•  HNOJIVÁ - chloridy, dusičnany, sírany súčasne
- P 2 O 7 a  PO 4 prípadne iné formy fosforu súčasne

2. SILÁŽE - všetky prakticky zaujímavé zložky , ktoré hovoria o kvalite ( mliečna, octová, maslová, propiónová .......), odskúšaná a rutinne používaná metodika zavedená i ako normovaná metóda a je zabezpečená i komerčne dostupnými roztokmi

3. KRMIVÁ - amprolium a cholin ako normované metódy
- lyzín - obsah a jeho čistota
- doplnky biofaktorov

•  MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY
•  všetky iónogénne zložky, ktoré sú v obsahu nad 1 mg/l
•  sledovanie zrenia syrov ( pomery kyselín mliečnej, maslovej .....)
•  sledovanie hladiny dusičnanov

•  ANIONICKÉ A  KATIONICKÉ HERBICÍDY A INSEKTICÍDY
•  ich obsah priamo v prípravku
•  po extrakcii sledovanie vo vode, pôde prípadne v rastlinnom materiáli ( napr. pyrethroidné insekticídy )
•  sledovanie metabolitov

•  RASTLINNÝ A PODNY MATERIÁL
•  súčasné stanovenie dusčnanov, dusitanov, síranov, fosforečnanov, príp. iných iónov
•  herbicídy a ich metabolity

•  ŽIVOČÍŠNY MATERIÁL
•  bachorové šťavy ( mliečna, octová, maslová .....) na určenie správnej funkcie metabolizmu
•  analýza iónogénnych zložiek v krvi, moči

Zavrieť aplikačný list